This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Facebook Chat

Polskie Ustawy (Kodeksy) Mod + Data

Genre: Social

Cover art Polskie Ustawy (Kodeksy)
Developer:ZIC aplikacje mobilne
Size:8.6M
Requirements:Android 2.1 and up
Package:polskie.ustawy

Today I want to share a great andriod game that name is Polskie Ustawy (Kodeksy) (latest version) Andriod Game.

Description

Polskie Ustawy to aplikacja zawierająca ponad 0 kodeksów i ustaw pogrupowanych w przejrzystych kategoriach. Aplikacja jest regularnie aktualizowana i uzupełniana o kolejne akty prawne. Polecana prawnikom, studentom oraz tym wszystkim, którzy potrzebują szybkiego dostępu do przepisów prawa w swoim telefonie. Główne zalety aplikacji to bardzo szeroki wybór ustaw dostępnych w trybie offline, prosty i intuicyjny interfejs oraz możliwość znajdowania przepisów po poszczególnych artykułach. Obszerne akty prawne zostały podzielone na mniejsze jednostki, do których można uzyskać szybki dostęp za pomocą panelu wysuwanego z prawej strony aplikacji. Przed kupnem możesz zapoznać się z bezpłatną, sponsorowaną wersją aplikacji. Spis kategorii oraz ustaw: Konstytucja i ustrój sądów
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- Trybunał Konstytucyjny
- Sąd Najwyższy
- Sądy Powszechne
- Sądy administracyjne
- Prokuratura
- Kodeks wyborczy Prawo cywilne
- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Prawo wekslowe
- Księgi wieczyste i hipoteka
- Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów
- Własność lokali
- Koszty sądowe w sprawach cywilnych
- Sprzedaż konsumencka
- Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
- Komornicy sądowi i egzekucja
- Prawo prywatne międzynarodowe
- Rozporządzenie RZYM I
- Rozporządzenie RZYM II
- Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. Prawo karne
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Kodeks karny skarbowy
- Kodeks karny wykonawczy
- Postępowanie w sprawach nieletnich
- Opłaty w sprawach karnych
- Wychowanie w trzeźwości Prawo handlowe i gospodarcze
- Kodeks spółek handlowych
- Krajowy Rejestr Sądowy
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Zamówienia publiczne
- Swoboda działalności gospodarczej
- Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
- Ochrona konkurencji i konsumentów
- Prawo energetyczne
- Prawo przewozowe Prawo administracyjne i samorządowe
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Postępowanie przed sądami administracyjnymi
- Gospodarka nieruchomościami
- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
- Prawo ochrony środowiska
- Prawo budowlane
- Prawo geologiczne i górnicze
- Prawo o ruchu drogowym
- Finanse publiczne
- Samorząd gminny
- Samorząd powiatowy
- Samorząd województwa
- Oświata
- Prawo farmaceutyczne
- Dostęp do informacji publicznej Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
- Kodeks pracy
- Zwolnienia grupowe
- Odpowiedzialność materialna pracownika
- Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników
- System ubezpieczeń społecznych
- Renty i emerytury
- Choroba i macierzyństwo
- Pomoc społeczna Prawo podatkowe
- Ordynacja podatkowa
- Kontrola skarbowa
- VAT - podatek od towarów i usług
- CIT - podatek dochodowy od osób prawnych
- PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
- Akcyza
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Podatki i opłaty lokalne
- Spadki i darowizny
- Zryczałtowany podatek dochodowy
- Opłata skarbowa
- Rachunkowość Prawo finansowe
- Prawo bankowe
- Nadzór nad rynkiem kapitałowym
Prawo własności intelektualnej
- Prawo autorskie
- Prawo własności przemysłowej
Dla służb i urzędów
- Ustawa o policji
- Ustawa o ABW i AW
- Straż Graniczna
- Straż Pożarna
- Straże gminne
- Cudzoziemcy
- Ochrona informacji niejawnych
- Środki przymusu bezpośredniego
- Broń i amunicja
- Służba cywilna
- Urzędnicy państwowi
Organizacje pozarządowe
- Stowarzyszenia
- Fundacje
- Pożytek publiczny i wolontariat Stan prawny – 0 maja 6 Polish Act is an application containing over 0 codes and laws grouped into clear categories. The app is regularly updated and supplemented by further legislation. Recommended lawyers, students and all those who need quick access to the law on your phone. The main advantages of application is very wide choice set available in the offline mode, a simple and intuitive interface and the ability to find the laws of inn/aidual articles. Extensive legal acts are n/aided into smaller units, which can be accessed quickly by using pop-up panel on the right side of the application. Before buying you can read the free, sponsored version of the application. A list of categories and laws: The Constitution and judicial system
- Constitution of the Polish Republic
- Constitutional Court
- Supreme Court
- Courts Widespread
- Administrative courts
- Prosecutors Office
- Election Code Civil law
- Civil Code
- Code of Civil Procedure
- Family and Guardianship Code
- Bills of Exchange Law
- Land registers and mortgage
- Pledge and register liens
- Ownership of premises
- Legal costs in civil cases
- Consumer sales
- The terms of payment in commercial transactions
- Bailiffs and enforcement
- Private International Law
- Regulation ROME AND
- Regulation Rome II
- Regulation on fees for solicitors and barristers. Criminal law
- The Penal Code
- Code of Criminal Procedure
- Code offenses
- Code of Conduct in misdemeanor cases
- Fiscal Penal Code
- Executive Penal Code
- Proceedings in juvenile cases
- Charges in criminal matters
- Education in Sobriety Economic and commercial law
- Commercial Companies Code
- National Register of court
- Bankruptcy and Reorganization
- Public procurement
- Freedom of establishment
- Combating unfair competition
- Protection of Competition and Consumers
- Energy law
- Transport Law Administrative law and government
- Code of Administrative Procedure
- The proceedings before the administrative courts
- Real estate management
- Planning and zoning
- Environmental law
- Construction Law
- Geological and Mining Law
- Traffic rules
- Public finances
- Self-government community
- Local government district
- Regional Government
- Education
- Pharmaceutical Law
- Access to public information Labor law and social security
- Labour Code
- Redundancies
- Liability of the employee
- Joint liability of employees
- The social security system
- PENSIONS
- Sickness and maternity
- Social assistance Tax law
- Tax
- Fiscal control
- VAT - value-added tax
- CIT - corporate tax
- PIT - income tax on inn/aiduals
- Excise
- CLAT
- Local taxes and fees
- Dips and donations
- The flat-rate income tax
- Stamp duty
- Accounting Financial Law
- Banking
- Supervision of capital market
Intellectual property law
- Copyright
- Industrial Property Law
For departments and offices
- The Police Act
- Law on ABW and AW
- Border guards
- Fire brigade
- Municipal police
- Foreigners
- Protection of classified information
- Measures of direct coercion
- Weapons and ammunition
- Civil service
- Civil servants
Non-governmental organizations
- Associations
- Foundations
- Utility public and voluntary Legal status - May , 6

Sourse: Google Play - Polskie Ustawy (Kodeksy)

Images

Features:

No change log.

Download Polskie Ustawy (Kodeksy) Mod + Data

Download apk/obb

Instructions

  1. Download the file.
  2. If the file is archived (rar or zip) to extract data.
  3. Install the Polskie Ustawy (Kodeksy).apk and place the "polskie.ustawy" folder in sdcard/Android/obbacted folder.
  4. Launch the app 100% offline compatible google play installation and online data verification is not required.

SoundCloud Downloader
author
Author: 
Solitaire Planet
Solitaire Planet
Offered By Solitaire Forever
Mini Golf VS
Mini Golf VS
Offered By Red Tofu
Shopping List Watch
Shopping List Watch
Offered By Cyrille Mouret
FL SW Fishing Regulations
FL SW Fishing Regulations
Offered By Verona Solutions, LLC

Leave a reply "Polskie Ustawy (Kodeksy)"

Must read×

Top